Scroll Top

Kunstlume tootmise süsteemi rajamine

Lääne-Nigula vallavolikogu võttis vastu 22.08.2019. a otsusega nr 42 Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu Allikmaa külas (ca 3,5 ha) Lääne-Nigula vallas Lääne maakonnas. Lääne päästekeskus kooskõlastas tuleohutuse osa 20. juunil, põllumajandusamet 4. juulil ja keskkonnaamet 5. juulil. RMK andis arvamuse, et puuduvad vastuväited riigimetsa pinnastee kasutamiseks. Rahandusministeerium täiendavaid koostöötegijaid ja kaasatavaid ei määranud. Planeeringu eesmärgiks on ala arendamine ja vajalike tingimuste loomine Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse arengukavaga planeeritud tegevuste elluviimiseks, sealhulgas kunstliku lumesüsteemi rajamiseks spordikeskuse tarbeks.
Natura 2000 eelhindamise tulemusena jõuti järeldusele, et kavandatava tegevusega ei kaasne ebasoodsat mõju piirkonna kaitstavatele liikidele ja elupaikadele. Planeeringulahendus tagab nõuetekohase kallasraja ulatuse ja juurdepääsu jõe kaldale. Altmäe katastriüksusele on seatud hoonestusõigus 14.07.2010. Planeering muudab kehtivat Taebla valla üldplaneeringut ja planeeringuga tehakse ettepanek muuta olemasolev kasutusotstarve P1(puhkeala hoonete ehitamise õiguseta) kasutusotstarbeks P2 (puhkeala hoonete ehitamise õigusega).
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9. september – 9. oktoober 2019 vallamajas, Taebla alevik, Haapsalu mnt 6 vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel http://www.laanenigula.ee/menetluses.
Väljapaneku ajal on võimalik kõigil isikutel esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.