Scroll Top

Spordikeskuse teenindushoone mööbli ja seadmete ostmine külastajate teenindamiseks

LEADER meede 2 elukeskkonna parandamine projektitoetuse taotluse Spordikeskuse teenindushoone mööbli ja seadmete ostmine külastajate teenindamiseks” eesmärk on Piirkonna eripära on hoitud ja arendatud ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavus on paranenud (omanäoline ja jätkusuutlik Läänemaa); Piirkonna elanikele suunatud elukeskkonna ja teenuste parendamine, sh tagasi- ja sisserände soodustamine. Projekti eesmärgiks on lastele, noortele, tervisesportlastele, harrastajatele ja kohalikule kogukonnalae suunatud teenuste jätkusuutlikkuse parandamine.
Projektitoetuse oodatavad tulemused: Suureneb osutavate teenuste maht ja külastuskordade arv, taotleja suudab osutada oluliselt enam teenuseid. Suureneb koostööpartnerite huvi korraldada keskuses tegevusi ja üritusi, millel osaleb rohkem külastajaid ning suureneb külastajate rahulolu. Kasvab keskuse majanduslik jätkusuutlikkus ja omab olulist mõju piirkonna arengule. Väheneva rahvaarvu trendi peatamiseks tuleb omavalitsustel senisest enam panustada töökohtade loomisse ja inimeste tegevusvõimaluste ning elukeskkonna arendamisse. Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arendamine kavandatud sisus ja mahus on oluline positiivne muutus piirkonna elanike tegevusvõimalustes ja elukeskkonnas ning loob eeldused kompleksis täiendavate töökohade tekkeks (täis- ja osalise tööajaga), samuti kaasneb keskuse väljaarendamisega positiivne mõju nõudluse kasvule piirkonnas pakutavate teenuste ja toodete osas.